Projecte

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU TÉ QUATRE PILARS BÀSICS EN ELS QUALS ES FONAMENTA

Les famílies

El primer i indispensable és la bona entesa amb les famílies. Perquè l’infant desenvolupi la seva personalitat, les seves capacitats cognitives i afectives i la seva autonomia és imprescindible que es trobi dins d'un clima de seguretat, confiança i tranquil·litat. Per aconseguir-ho, cal que, entre l’escola i la família, hi siguin presents el respecte i la cordialitat.

hàbits i rutines

El segon, i no menys important, és l’adquisició d’hàbits i rutines. Perquè un nen/a tingui disposició a aprendre ha de tenir un ordre intern, que s’aconsegueix amb l’aprenentatge dels hàbits i les rutines. Per aquest motiu es treballen diàriament i se li donen especial importància.

l’educadora

El tercer pilar és el paper de l’educadora, la qual actua com a acompanyant de l’infant en la seva aventura de descobriment i en el camí de l’autonomia que ell mateix desenvolupa. L’infant ha de construir el seu aprenentatge de forma significativa i l’adult ha d’oferir propostes motivadores amb un fi pedagògic que el portin a l’adquisició de nous aprenentatges. Per aquest motiu la nostra metodologia es basa en el treball per projectes.

l’infant

Pensem que l’infant és un ésser capaç, en constant evolució i actiu en el seu aprenentatge. Per tant, i com a quart i últim pilar, ha de trobar a l’escola un medi ric per experimentar i unes propostes de joc flexible que li permetin investigar.